Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες για τον σχεδιασμό και την μελέτη συγκοινωνιακών, υδραυλικών και τοπογραφικών έργων τόσο στο Δημοσίο όσο και σε ιδιωτικούς φορείς καθώς επίσης και σε κατασκευαστές μεγάλων έργων.

Η μελετητική εμπειρία των στελεχών που συνθέτουν το δυναμικό της εταιρίας KM Design, απεκτήθη τόσο με την αυτόνομη μελετητική δραστηριότητα του καθενός, όσο και την δραστηριότητα στα πλαίσια του γραφείου μελετών της KM Design.

Η κατοχή μελετητικού πτυχίου συγκοινωνιακών έργων (κατηγορίας 10) τάξης Δ, μελετητικού πτυχίου στατικών έργων (κατηγορίας 8) τάξης Γ, μελετητικού πτυχίου υδραυλικών έργων (κατηγορίας 13) τάξης Γ και μελετητικού πτυχίου τοπογραφικών έργων (κατηγορίας 16) τάξης Γ, αναδεικνύουν την εμπειρία της KM Design στις κατασκευές μεγάλων έργων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την εκτέλεση των μελετών απασχολούνται έμπειρα και ικανά στελέχη όπως πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, υδραυλικοί μηχανικοί, τεχνικοί βοηθοί, σχεδιαστές, διοικητικό προσωπικό, γραμματειακή υποστήριξη, με την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και την χρήση του αναγκαίου SOFTWARE όπως προγράμματα οδοποιίας (ΟΔΟΣ), σχεδιαστικά προγράμματα (AutoCAD), προγράμματα γραμματειακής υποστήριξης (Ms Office) και HARDWARE όπως εκτυπωτές μεγάλης και μικρής επιφάνειας, σαρωτές, φωτοτυπικό μηχάνημα, κτλ.